Tutvustus Projektid Teenused Info Tagasiside Rahumäemängujaam

Põhikiri

 

Üldsätted

 • Liikumispuuetega Laste Tugiühing (edaspidi «ühing») on pohiliselt füüsiliste (tugiliikumisaparaadi) puuetega lapsinvaliidide vanemate voi hooldajate vabatahtlik ühendus,mis on moodustatud asutamiskoosoleku poolt 17.veebruaril 1993 aastal Tallinnas.
 • Ühingu pohieesmärgiks on liikumispuuetega laste integreerimine ühiskonda,lapsinvaliidide ning nende perede huvide ja oiguste teadvustamine ning kaitsmine.
 • Ühing ei ole oma liikmetele ainelise tulu saamise ega jaotamise allikas.Ühing kasutab oma tulusid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
 • Oma tegevuses tugineb ühing Eesti Vabariigi seadustele,valitsuse otsustele ja muudele õigusaktidele ning rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetele ja käesolevale põhikirjale.
 • Ühing on juriidiline isik pma pitsati,pangaarve ja sümboolikaga.
 • Ühingu aadress on: Sambla 21-2, Tallinn 11618.

Põhiülesanded

 • Liikumispuuetega laste vanemate (hooldajate) ja nende toetajate ühendamine aktiivseks osalemiseks liikumispuuetega laste ja nende perede sotsiaalabi,tervishoiu,hariduse jt. laste integreerimisega seotud probleemide väljaselgitamisel,lahendamisel ja avalikustamisel.
 • Taotleda liikumispuuetega lastele osutatava riikliku abi täiendamist mitmesuguste sotsiaalabi ja heategevuse vormidega.
 • Liikumispuuetega lastele mitmesuguste kasvatuslike ning kehalisi ja vaimseid võimeid arendavate ürituste korraldamine,vaba aja sisustamine,taastusravi edendamine.
 • Liikumispuuetega laste ja nende perede huvide kaitsmine riigivõimu-ja valitsemisorganites ning ühiskondlikes organisatsioonides.
 • Koostöö teiste ühiskondlike organisatsioonide ja liikmetega Eestis ning välismaal.
 • Liikumispuuetega laste õpetamiseks ning elamiseks vajalike tehniliste abivahendite muretsemisele kaasaaitamine.
 • Rahaliste vahendite hankimiseks korraldab ühing loteriisid,korjandusi ja muid tuluüritusi.
 • Korraldab koostööd sponsorite ning heategevuslike ühingute ja organisatsioonidega.

Ühingu liikmeskond

 • Ühingu liikmeks on füüsilise puudega lapsinvaliidi vanem või hooldaja,või inimene,kes soovib oma tegevusega abistada eelnimetatuid.
 • Liikmeks arvamine toimub kirjaliku avalduse alusel,milleks on liikmeksoleku ankeedi täitmine ja mis esitatakse juhatusele.
 • Ühingu liikmed võivad moodustada sektsioone vastavalt lapse diagnoosile,lapse terviserikke raskusele jm-le,omades seejuures üht oma sektsiooni esindajat juhatuses.

Liikme õigused ja kohustused

Ühingu liikmel on õigus:

 • Võtta osa ühingu tegevuse kavandamisest ning arutamisest;
 • valida ja olla valitud juhtorganitesse;
 • valida ja olla valitud kontrollorganitesse;
 • taotleda ühingu abi ja toetust;
 • ühingust välja astuda, teatades sellest kirjalikult juhatusele.

Ühingu liige on kohustatud:

 • Osalema ühingu tegevuses ja täitma käesolevat põhikirja ning hoidma ja kaitsma ühingu mainet;
 • suhtuma hoidlikult ja peremehelikult ühingu varasse;
 • aktiivselt osa võtma ühingu tegevusest;
 • juhatuse otsusega arvatakse välja see liige,kes ei täida põhikirja nõudeid,ei ole kahe aasta jooksul osalenud ühingu tegevuses ega maksnud liikmemaksu,või on oma käitumisega rikkunud põhikirja nõudeid;
 • ühingu liikmel ei ole õigust ühingu varale.

Ühingu juht-ja kontrollorganid

Ühingu kõrgeim organ on tema liikmete üldkoosolek,mis kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas.
Üldkoosoleku aeg tehakse teatavaks kaks nädalat enne selle läbiviimist.Erakorraline koosolek kutsutakse kokku juhatuse või 1/3 liikmete algatusel.
Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui esindatud on vähemalt 51 % ühingu liikmete koguarvust.Kvoorumi puudumise tõttu samas küsimuses kokku kutsutav järgmine üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata kohalviibivate liikmete arvust.
Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusel.Põhikirja muudatused,ühingu ühinemise,lõpetamise ja likvideerimise küsimused otsustatakse 2/3 kohalolijate häälteenamusel.

Üldkoosolek:

 • kinnitab ühingu põhikirja,teeb sellesse muudatusi ja täiendusi;
 • valib juhatuse ja revisjonikomisjoni üheks aastaks,määrab juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete arvu;
 • arutab läbi ja kinnitab juhatuse ning revisjonikomisjoni aruanded,kavandab ühingu tegevussuunad;
 • otsustab sisseastumise ja liikmemaksu maksmisega seonduvat.
 • Üldkoosolekutevahelisel ajal juhib ühingu tegevust juhatus,mille istungid kutsutakse kokku vajadusel,ajavahemikul septembrist maini,kuid mitte harvem,kui kord kahe kuu jooksul.

Juhatus:

 • valib oma liikmetest esimehe ja aseesimehe üheks aastaks;
 • juhib vastavalt põhikirjale ja üldkoosoleku otsusele ühingu tegevust;
 • eestseisus vastutab ühingu põhikirjaliste eesmärkide teostamise,finantsmajandusliku olukorra ja tegevuse aruandluse eest;
 • suhtleb ühingu nimel asutuste,organisatsioonide ja liikumistega nii Eestis kui välismaal ning omab õigust käsutada ühingu vara.
 • Juhatus on otsustusvõimeline kui kohal on ½ liikmetest ja otsused võetakse vastu lihthäälteenamusel.
 • Juhatusel on õigus koopteerida väljalangenud juhatuseliikmete asemele uusi liikmeid kuni järgmise üldkoosolekuni.

Juhatuse esimees:

 • hoiab juhatust tegutsevana;
 • juhatab juhatuse koosolekuid;
 • korraldab igapäevast tööd vastavalt põhikirjale;
 • sõlmib ühingu nimel lepinguid;
 • annab oma tegevusest aru juhatusele.Ametisse kinnitatud esimehe äraolekul asendab teda aseesimees.

Revisjonikomisjon:

 • kontrollib ühingu finants-ja majandustegevuse õigsust ja vastavust üldkoosoleku ja juhatuse otsustele;
 • revisjonikomisjoni liikmed ei tohi olla juhatuse liikmed;
 • juhatuse liikmed ei tohi olla revisjonikomisjoni liikmed;
 • ühing võib kasutada audiitori teenuseid.

Ühingu vahendid

Liikumispuuetega Laste Tugiühing on mittetulundusühing.
Tuluallikateks on sisseastumismaks,liikmemaks,riiklikud toetused,annetused,muud laekumised.
Ühingu vahendeid kasutatakse vastavalt ühingu ülesannetele ja eelarvele.
Ühing vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

Ühingul on õigus:

 • iseseisvalt vallata,kasutada ja käsutada oma rahalisi vahendeid ja vara;
 • investeerida oma rahalisi vahendeid põhikirjas nimetatud eesmärkide ellu viimiseks erinevatesse programmidesse,aktsioonidesse ja ettevõtmistesse;
 • rentida,osta,saada kingiks ja omandada pärimise teel ruume,kinnis-ja muud vara.

Ühingu ühinemine, lõpetamine ja likvideerimine

 • Ühingu ühinemine,lõpetamine ja likvideerimine toimuvad seaduses ettenähtud korras.
 • Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
 • Ühingu likvideerimisel läheb ühingu vara peale nõuete rahuldamist sarnase eesmärgiga mittetulundusühingu valdusesse.

Juhatuse esimees Külli Urb

Liikmed:

 • Riina Samatauskas
 • Merle Mägi
 • Heli Kaldoja
 • Svetlana Fedorenko
Copyright © 2003—2004 Liikumispuuetega Laste Tugiühing | Kontakt